Värme- och vattenansvarig - ansvar och uppgifter

Funktionen innehas av Bertil Karlsson och Peter Tiedemann

Ansvarar för funktionerna värme och vatten inom föreningen
Ansvarar för förebyggande underhåll av värmepump (1 g per år)
Om möjligt utföra åtgärder vid fel på värmepump – i annat fall kontakta leverantör
Löpande kontroll över värme- och vattenfunktioner
Kontakt med hyresgäster för att kontrollera väme- och vattenkomfort


Ansvarig byggnader och tomt utom trädgård - ansvar och uppgifter

Funktionen innehas av Peter Tiedemann och Viggo Andreasson

Ansvarar för föreningens byggnader och fasta inventarier (snickeri, betong, asfalt, målning …)
Ansvarar för föreningens tomtmark förutom trädgård samt förrådsutrymmen
Föreslå åtgärder för underhåll och förbättring av byggnader och tomt till styrelsen
Tillsammans med orförande kontakta och upprätta avtal med leverantör
Hålla kontakt med leverantörer och bevaka beslutat arbetes utförande
Utföra kvalitetskontroll av utfört arbete
Ansvarar för snöröjning.
Ansvarar för gräsklippare
Ansvarar för fontän
Ansvarar för lekplats - dess skick och säkerhet


Ansvarig trädgård - ansvar och uppgifter

Funktionen innehas av Lena Howander, Peter Tiedemann och Viggo Andreasson.
Lena Howander sammankallande.


Ansvarar för trädgårdens utseende inom ramen för aktuell budget samt föreslå och genomföra lämpliga åtgärder för underhåll och förbättringar
Skapa och upprätthålla kontakter med trädgårdsleverantörer
Ansvara för att leverantörens trädgårdsarbete utförs enligt plan
Utöva kvalitetskontroll av utfört trädgårdsarbete
Ansvara för inköp av växter och annat trädgårdsmaterial inom givna budgetramar
Ansvara för gödsling och vid behov andra trädgårdsåtgärder


Budgetansvarig - ansvar och uppgifter

Funktionen innehas av Bertil Karlsson

Kontrollerar och bevakar fortlöpande föreningens kostnader
Bevakar föreningens lånesituation
Upprättar förslag till budget i samråd med övriga styrelsemedlemmar
Upprättar underlag för beslut om hyresavgifter fvb till föreningens förvaltare
Håller tillsammans med ordförande kontakt med förrenigens banker och kreditgivare
Håller kontakt med den ekonomiske förvaltaren
Kontrollerar och lagrar månadsrapport på föreningens lagringsplats
Arkiverar bokslut
Arkiverar följande handlingar:
-       Bokslut
-       Budget
-       Hyresavgifter
-       Underlag för avgifter
-       Myndighetsdokument av ekonomisk natur